Đây là giao diện Matlab khi bạn khởi động


Cửa sổ  desktop của Matlab  bao gồm các panel sau:
Current Folder — Truy cập file
Command Window — Nhập vào các dòng lệnh, được hiển thị bởi dấu nhắc (>>).
Workspace — Quan lý dữ liệu mà người dùng tạp ra hoặc thêm vào từ 1 file.
Khi bạn làm việc với Matlab bạn gõ các lệnh để tạo biến và gọi các hàm (functions). Ví dụ tạo 1 biến trong Matlab tên là a bằng cách gõ cú pháp sau trong Command Window:
a = 1
MATLAB sẽ thêm biến a vào workspace và hiện kết quả trong Command Window.
a =
1
Tạo thêm các biến khác
b = 2
 b =
2
 c = a + b
 c =
3
 d = cos(a)
 d =
0.5403
Khi người dùng không chỉ định biến đầu ra, MATLAB sẽ sử dụng biến mặc định ans ( viết tắt answer)  để lưu kết quả tính toán
sin(a)
 ans = 
 0.8415
Nếu người dùng kết thúc câu lệnh bằng dấu chấm phẩy thì Matlab chỉ thực hiện nó mà không thể hiện kết quả ra Command Window.
e = a*b;
Người dùng có thể gọi lại các câu lệnh trước đó bằng cách sử dung các phím lên xuống (↑ và ↓ ).

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.