MATLAB viết tắt của từ “matrix laboratory”. Phần mềm Matlab được tạo ra  nhằm mục đích làm việc với toàn bộ ma trận và mảng ( không như các phần mềm khác chỉ làm việc với các phần tử số tại 1 thời điểm).

Tất cả các biến trong matlab là mảng nhiều chiều, không kể đó là loại dữ liệu nào (từ số đến chuỗi kí tự). Mộ ma trận là một mảng 2 chiều, 1 vector là mảng 1 chiều. Để sử dụng được chúng thì người dùng nên có kiến thức về đại số tuyến tính.

Tạo mảng Array
Để tạo mảng có 4 phần tử trên 1 hàng  người dùng  nhập các phần tử trong dấu ngoặc vuông [], phân biệt các phần tử bằng dấu cách hoặc dấu phẩy (,). Ví dụ mảng 1 chiều a (đây cũng gọi là vector hàng):
a = [1 2 3 4]
a =
1 2 3 4
Để tạo ma trận có nhiều hàng  các hàng được phân biệt bằng dấu chấm phẩy (;).
a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 10]
a = 
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 10
Các khác để tạo 1 ma trận đó là sử dụng hàm có sẵn như hàm  ones, zeros, hoặc  rand. Tuy nhiên các hàm này tạo ra giá trị mặc định (trừ hàm rand). Ví dụ, Tạo 1 ma trận 5 hàng 1 cột gồm các phần tử 0:
z = zeros(5,1)
z =
 0
 0
 0
 0
 0
Các phép toán đối với Ma trận và Mảng
MATLAB cho phép người dùng thực hiện các toán tử đại số cho 1 phần tử đối với tất cả các phần tử của ma trận và mảng. Ví dụ:
a + 10
ans =
 11 12 13
 14 15 16
 17 18 20
sin(a)
ans =
 0.8415 0.9093 0.1411
 -0.7568 -0.9589 -0.2794
 0.6570 0.9894 -0.5440
Để chuyển vị mộ ma trận người ta dùng dấu (‘). Ví dụ:
a'
ans =
 1 4 7
 2 5 8
 3 6 10
Người dùng cũng có thể thực hiện phép nhân ma trận bằng toán tử nhân (*) nhưng phải tuân theo quy tắc nhân ma trận. Ví dụ ma trận a có thể nhân với ma trận đảo của nó và cho ra ma trận đơn vị (a là ma trận vuông)
p = a*inv(a)
p =
 1.0000 0 -0.0000
 0 1.0000 0
 0 0 1.0000
Chú ý trong ví dụ trên p không phải là ma trận có các phần tử nguyên (integer). MATLAB lưu các giá trị số dưới dạng dữ liệu có dấu phẩy động. Người dùng có thể thay đổi và hiển thị ra nhiều giá trị thập phân sau dấu phẩy hơn bằng cách sử dụng câu lệnh format:
format long
p = a*inv(a)
p =
 1.000000000000000 0 -0.000000000000000
 0 1.000000000000000 0
 0 0 0.999999999999998
Để thiết lập lại định dạng cũ người dùng có thể dùng câu lệnh:
format short
Định dạng chỉ làm thay đổi cách thể hiện các số ra màn hình chứ thông thay đổi cách mà Matlab lưu trức các giá trị đó.
Để tác động toán tử nhân lên từng phần tử trong ma trận người dùng phải dùng toán tử  .* (các bạn lưu ý có dấu chấm)
p = a.*a
p =
 1 4 9
 16 25 36
 49 64 100
Tương tự như vậy đối với phép chia và hàm mũ. Để tác động lên từng phần tử chúng ta phải sử dụng dấu chấm (.)
a.^3
ans =
 1 8 27
 64 125 216
 343 512 1000
Toán tử ghép (Concatenation)
Toán tử này thực hiện nối các mảng với nhau và tạo nên mảng lớn hơn.  Dấu ngoặc vuông [] chính là toán tử này.Ví dụ:
A = [a,a]
A =
 1 2 3 1 2 3
 4 5 6 4 5 6
 7 8 10 7 8 10
Người dùng có thể thực hiện nối theo phương ngang (hàng) hoặc theo phương dọc (cột) bằng cách không hoặc có sử dụng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ:
A = [a; a]
A =
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 10
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 10
Số phức
Số phức có phần thực và phần ảo ( bình phương phần ảo là  –1)
sqrt(-1)
ans =
0.0000 + 1.0000i
Để thể hiện phần ảo người dùng sử dụng kí hiệu  i hoặc j.
c = [3+4i, 4+3j; -i, 10j]
c =
 3.0000 + 4.0000i 4.0000 + 3.0000i
 0.0000 - 1.0000i 0.0000 +10.0000i

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.