Khi người dùng muốn truy cập đến phần tử của mảng, chúng ta dùng chỉ số của mảng.
Ví dụ. A là ma trận 4×4
A = magic(4)
A =
 16 2 3 13
 5 11 10 8
 9 7 6 12
 4 14 15 1
Có 2 cách để truy cập đến phần tử cụ thể trong mảng. Cách phổ biến nhất đó là gắn chỉ số hàng và cột của phần tử đó vào ma trận, ví dụ:
A(4,2)
ans =
 14
Cách khác đó là chỉ sử dụng một chỉ số (Matlab sẽ dò theo cột dọc. Hết cột thứ nhất sẽ chuyển qua các cột khác từ trái qua phải)
A(8)
ans =
 14
Nếu chúng ta truy cập đến phần tử mà chỉ số của nó nằm ngoài kích thước của mảng, Matlab sẽ báo lỗi:
test = A(4,5)
Attempted to access A(4,5); index out of bounds because size(A)=[4,4].
Tuy nhiên, nếu chúng ta gán cho một phần tử ngoài kích thước của mảng một giá trị ( chỉ số của phần tử này lớn hơn kích thước mảng) thì kích thước của mảng sẽ tăng lên để chứa phần tử mới này.
A(4,5) = 17
A =
 16 2 3 13 0
 5 11 10 8 0
 9 7 6 12 0
 4 14 15 1 17
Để truy cập đến nhiều hơn 1 phần tử, chúng ta sử dụng dấu hai chấm (:). Toán tử hai chấm này cho phép các bạn truy cập đến những phần tử bắt đầu từ một giá trị và kết thúc ở  một giá trị theo hình thức start : end. Ví dụ nếu bạn muốn liệt kê các phần tử từ hàng 1 đến hàng 3 cột thứ 2 chúng ta làm như sau:
A(1:3,2)
ans =
 2
 11
 7
Nếu người dùng muốn liệt kê toàn bộ phần tử ở hàng hay cột nào đó đơn giản chúng ta dùng dấu hai chấm và không cần liệt kê chỉ số bắt đầu cũng như kết thúc. Ví dụ:
A(3,:)
ans =
 9 7 6 12 0
Toán tử hai chấm còn cho phép người dùng tạo ra vector có các phần tử cách đều nhau theo cấu trúc  start:step:end. step chính là bước hay là giá trị mà các phần tử cách nhau. Ví dụ:
B = 0:10:100
B =
  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nếu người dùng bỏ qua step phần mềm Matlab sẽ mặc định bước là 1.

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.