Không gian biến chứa các biến mà người dùng đã tạo ra hoặc nhập vào Matlab từ file dữ liệu hoặc từ các ngôn ngữ lập trình khác. Ví dụ: khi người dùng tạo ra 2 biến A và B thì chúng sẽ xuất hiện trong không gian biến (workspace).
A = magic(4);
B = rand(3,5,2);
Người dùng có thể xem không gian biến bằng câu lệnh whos
whos
 Name Size Bytes Class Attributes
 A 4x4 128 double 
 B 3x5x2 240 double
Người dùng cũng có thể nhìn thấy các biến này trong của số Workspace. 
Các biến trong không gian biến sẽ bị mất đi khi người dùng thoát phần mềm. Để lưu dữ liệu lại người dùng có thể sử dụng câu lệnh save. Ví dụ:
save myfile.mat
Matlab sẽ lưu dữ liệu trong thư mục hiện tại mà Matlab làm việc dưới dạng file có định dạng .mat và được gọi là MAT-file.
Để xóa tất cả các biến người dùng có thể sử dụng câu lệnh clear.
Để phục hồi lại dữ liệu từ MAT-file vào không gian biến người dùng sử dụng câu lệnh  load.
load myfile.mat

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.