Chuỗi kí tự là sự sắp xếp liên tiếp của bất kì kí tự nào (kể cả dấu cách) và nằm trong dấu ngoặc đơn (‘ ……..’). Người dùng có thể gán chuỗi kí tự cho 1 biến. Ví dụ:
myText = 'Hello, world';
Nếu muốn đưa dấu ngoặc đơn vào trong chuỗi kí tự người dùng phải sử dụng 2 dấu ngoặc đơn bên trong. Ví dụ:
otherText = 'You''re right'
otherText =
You're right
Biến myText và otherText là mảng giống như tất cả các biến khác trong MATLAB. Kiểu dữ liệu của chúng là char ( Viết tắt của từ character)
whos myText
 Name Size Bytes Class Attributes
 myText 1x12 24 char
Người dùng có thể ghép các chuỗi kí tự bằng toán tử ngoặc vuông giống như mảng số.
longText = [myText,' - ',otherText]
longText =
Hello, world - You're right
Để biến một giá trị số thành kí tự người dùng có thể sử dụng hàm num2str hoặc int2str.
f = 71;
c = (f-32)/1.8;
tempText = ['Temperature is ',num2str(c),'C']
tempText =
Temperature is 21.6667C

0 nhận xét:

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Hướng dẫn cài đặt Matlab 2014+15+16

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới