Đây là chương trình xử lý ảnh dùng để dán nhãn cho các phần tử có quan hệ với nhau sau đó tách chủng ra từng loại riêng biệt.
Thuật toán rất đơn giản. Biến ảnh màu thành ảnh đen trắng  (bằng cách sử dụng hàm im2bw())  -> biến các phần từ thành màu trắng (bằng cách sử dụng hàm imfill(...,'holes'))->  dán nhãn cho các phần tử  -> tách riêng từng phần tử
 
Code chương trình:
A=imread('coins.png');
figure,imshow(A); title('Original Image');
%Convert the Image to binary
B=im2bw(A);
%Fill the holes
C=imfill(B,'holes');

%Label the connected components
[Label,Total]=bwlabel(C,8);
figure,imshow(C); title('Labelled Image');
%Rectangle containing the region
Sdata=regionprops(Label,'BoundingBox');

%Crop all the Coins 
for i=1:Total
 Img=imcrop(A,Sdata(i).BoundingBox);
 Name=strcat('Object Number:',num2str(i));
 figure,imshow(Img); title(Name);
end
Các bạn có thể thực hành với ảnh sau:
thuchanh

0 nhận xét:

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Cài đặt Matlab 2014+15+16 + 17

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới