MATLAB cung cấp cho người dùng một lượng lớn các hàm xây dựng sẵn phục vụ quá trình tính toán. Các hàm này tương đương với chương trình con (subroutines)  hoặc  methods trong các ngôn ngữ lập trình khác.
Ví dụ gọi 1 hàm như max người dùng phải nhập đầu vào vào trong dấu ngoặc
A = [1 3 5];
 max(A);
Nếu có nhiều biến đầu vào thì các biến này phải được tách ra bởi dấu phẩy (,)
 B = [10 6 4];
 max(A,B);
Đề trả giá trị đầu ra của 1 hàm chúng ta quy về cho biến:
maxA = max(A);
Khi có nhiều biến đầu ra thì các biến phải được đặt trong ngoặc vuông và tách ra bởi dấu phẩy (,)
[maxA,location] = max(A);
Đối với chuỗi kí tự thì phải đưa vào dấu ngoặc đơn (‘…..’)
disp('hello world');
Để gọi 1 hàm không yêu cầu đầu vào đầu ra chỉ đơn giản là viết tên hàm đó ra. Ví dụ hàm xóa của sổ Command:
clc

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.