Phần này mình sẽ chia sẻ với các bạn thuật toán và code Matlab để đếm số lượng đối tượng trong ảnh:

Matlab code:
coin1 = im2bw(imread('d:/coins.png')); 
coin2 = imfill(coin1,'holes'); 
[L Ne]=bwlabel(double(coin2)); 
prop=regionprops(L,'Area','Centroid');
 total=0; imshow(imread('coins.png')); 
hold on
for n=1:size(prop,1) 
doll=prop(n).Centroid; 
X=doll(1); Y=doll(2); 
if prop(n).Area>2000 
text(X-10,Y,'$1') total=total+1; else total=total+2; 
text(X-10,Y,'$2') 
end 
end 
number = n ;
dollar = total ;
hold on 
title(['Dollars: $',num2str(dollar),' ', 'Number of coins:',num2str(n)]) ;

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.