Đồ thị đường 2D

Để vẽ đồ thì 2D dạng đường người dùng sử dụng hàm plot. Ví dụ vẽ đồ thị hàm sin() nằm trong khoảng từ 0 đên 2*pi
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y)
Người dùng có thể gán nhãn cho các trục bằng cách sử dụng lệnh:
xlabel('x')
ylabel('sin(x)')
title('Plot of the Sine Function')
Đưa thêm đầu vào cho hàm plot, người dùng cũng có thể thay đổi nét vẽ sang nét đứt màu đỏ:
plot(x,y,'r--')
Cụm kí tự ‘r–‘ là một sự chỉ định dạng đồ thị. Mỗi cụm kí tự chỉ định có thể bao gồm các kí tự nhằm thay đổi màu sắc, kiểu cách, và làm chỉ thị. Một chỉ thị marker là một kí hiệu xuất hiện tại mỗi điểm dữ liệu, ví dụ như  +, o, *. Ví dụ ‘g:*’ sẽ hiển thị đồ thị dưới dạng chấm và chỉ thị hình * .
Để thêm một đồ thị hàn số khác vào cùng với đồ thị hiện tại người dùng phải sử dụng hàm hold on
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y)
hold on
y2 = cos(x);
plot(x,y2,'r:')
legend('sin','cos')

Đồ thị 3D
Đồ thị 3D thể hiện mặt được thể hiện dưới dạng hàm như sau : z = f(x,y) .
Để đánh giá z, đầu tiên chúng ta tạo ra tập điểm (x,y) trên miền chỉ định bằng cách sử dụng hàmmeshgrid.
[X,Y] = meshgrid(-2:.2:2);
Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2);
Sau đó vẽ đồ thị 3D bằng hàm surf
surf(X,Y,Z)

Đồ thị con
Người dùng có thể hiển thị nhiều đồ thị trên khung đồ thị con bằng cách sử dụng hàm  subplot
Ví dụ chúng ta có 4 khung đồ thị con trong một khung đồ thị chính.
t = 0:pi/10:2*pi;
[X,Y,Z] = cylinder(4*cos(t));
subplot(2,2,1); mesh(X); title('X');
subplot(2,2,2); mesh(Y); title('Y');
subplot(2,2,3); mesh(Z); title('Z');
subplot(2,2,4); mesh(X,Y,Z); title('X,Y,Z');

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.