Loại chương trình đơn giản nhất trong Matlab là kịch bản câu lệnh. Một kịch bản câu lệnh là một file có đuôi .m và nó chứa một loạt các câu lệnh liên tiếp theo từng dòng và các hàm được gọi ra. Người dùng có thể chạy một chương trình bằng cách gõ tên của chương trình đó trong Command window.
– Để tạo ra một kịch bản câu lệnh người dùng sử dụng câu lệnh edit. Ví dụ câu lệnh dưới đây sẽ tạo ra 1 kịch bản câu lênh có tên là plotrand (file plotrand.m)
edit plotrand
Câu lệnh đồng thời mở file này lên và người dùng có thể nhập các câu lệnh vào file trong môi trường biên soạn. Chả hạn
n = 50;
r = rand(n,1);
plot(r)
m = mean(r);
hold on
plot([0,n],[m,m])
hold off
title('Mean of Random Uniform Data')
Thông thường khi  viết câu lệnh, người dùng nên thêm vào các bình luận để mô tả về câu lệnh. Các bình luận (comments) cho phép người dùng khác hiểu về đoạn lệnh của chúng ta và không có tác động lên kết quả chương trình. Các kí tự sau dấu % được hiểu là bình luận (comment)
% Generate random data from a uniform distribution
% and calculate the mean. Plot the data and the mean.
n = 50; % 50 data points
r = rand(n,1);
plot(r)
% Draw a line from (0,m) to (n,m)
m = mean(r);
hold on
plot([0,n],[m,m])
hold off
title('Mean of Random Uniform Data')
Sau khi lưu file vừa tạo ra người dùng có thể gõ tên của file trong cửa sổ câu lệnh để chạy chương trình.
Save the file in the current folder. To run the script, type its name at the command line:
>>plotrand
Hoặc kích và nút Run trong môi trường biên soạn
Vòng lặp và câu lệnh điều kiện
Bên trong mỗi kich bản câu lệnh người dùng có thể sử dụng các vòng lặp hoặc các điều kiện cho phép một đoạn câu lệnh thực hiện lặp đi lặp lại với số lần quy định hoặc khi điều kiện thỏa mãn. Có một số từ khóa để thực hiện điều đó: for, while, if, switch.
Ví dụ. Tọa một file có tên calcmean.m sử dụng vòng lặp for để tính giá trị trung bình của 5 tập số ngẫu nhiên và giá trị trung bình của tất cả chúng
nsamples = 5;
npoints = 50;
for k = 1:nsamples
 currentData = rand(npoints,1);
 sampleMean(k) = mean(currentData);
end
overallMean = mean(sampleMean)
Bây giờ chúng ta thay đổi chương trình một chút để có thể xem kết quả của mỗi vòng lặp bằng các sử dụng câu lệnh disp và xóa dấu chấm phẩy đi:
for k = 1:nsamples
 iterationString = ['Iteration #',int2str(k)];
 disp(iterationString)
 currentData = rand(npoints,1);
 sampleMean(k) = mean(currentData)
end
overallMean = mean(sampleMean)
Khi người dùng chạy chương trình nó sẽ hiển thị kết quả trung gian sau đó tính giá trị trung bình toàn cục
calcmean
Iteration #1
sampleMean =
0.3988
Iteration #2
sampleMean =
0.3988 0.4950
Iteration #3
sampleMean =
0.3988 0.4950 0.5365
Iteration #4
sampleMean =
0.3988 0.4950 0.5365 0.4870
Iteration #5
sampleMean =
0.3988 0.4950 0.5365 0.4870 0.5501
overallMean =
0.4935
Trong trình biên soạn người dùng thêm vào đoạn câu lệnh điều kiện để kiểm tra xem giá trị trung bình toàn cục có thỏa mãn điều kiện cho trước hay không
if overallMean < .49
 disp('Mean is less than expected')
elseif overallMean > .51
 disp('Mean is greater than expected')
else
 disp('Mean is within the expected range')
end
Chạy chương trình để xem kết quả
overallMean =
0.5178
Mean is greater than expected

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.