Một chuỗi liên tiếp các đồ họa tạo ra sự chuyển động trong Matlab (phiên bản > 5.0) có nghĩa là người dùng có thể xây dựng một đoạn hoạt họa nhờ vào công cụ đồ họa trong Matlab. Để học cách làm đồ họa này chúng ta hãy cùng phân tích đoạn code dưới đây:
Z = peaks;
figure('Renderer','zbuffer');
surf(Z);
axis tight manual;
set(gca,'NextPlot','replaceChildren');
for j = 1:20
 surf(sin(2*pi*j/20)*Z,Z)
 F(j) = getframe;
end
movie(F,20) % Play the movie twenty times
Ở đây vòng lăp được sử dụng để tạo ra các khung đồ họa.   Câu lệnh getframe tạo ra các frame và gán cho F(j). Câu lệnh movie(F,20) chạy đoạn hoạt họa vừa được tạo ra 20 lần.
Ví dụ 2:
clc;clear;
R = 5;
r = 2;
n = 40;
m = 20;
[U, V ] = meshgrid(linspace(0, 2*pi, n), linspace(0, 2*pi, m));
% 5
for r = 1:15
X = (R + r.*cos(V )).*cos(U);
Y = (R + r.*cos(V)).*sin(U);
Z = r.*sin(V);
surfl(X, Y, Z )
axis([-20 20 -20 20 -10 20])
axis off
colormap pink
F(r) = getframe;
pause (.1)
% end
end
movie(F,2)

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.