Cơ học là một môn học cực kì thú vị, tuy nhiên nó sẽ trở nên thú vị hơn nếu những phương trình, những kết quả tính toán của các bạn được thể hiện bằng đồ thị và mô phỏng trực quan bằng đồ họa. Bộ CD_MatlabMECH chứa những ví dụ về Matlab ứng dụng trong dao động cơ học và cơ học kết cấu giúp cho các bạn sinh viên ngành cơ có thể lập trình được những ví dụ tương tự và đưa ra kết quả của mình một cách trực quan nhất:


NỘI DUNG CD:
Dao động cơ học và dao động trong cơ học xây dựng

·         springmassforced.m 

-         Tính toán, vẽ đồ thị và mô phỏng bằng đồ họa chuyển động của hệ một bậc tự do có hoặc không có tác động ngoại lực.
-         Các hàm ngoại lực có thể lựa chọn là hàm bước (step function), hàm xung chữ nhật (rectangular pulse), hàm xung tam giác (triangular pulses), hàm xung bán sin (sine pulse) và hàm sin (sine function)
-         Đầu vào do người dùng nhập vào là khối lượng, đô cứng, hệ số nhớt của giảm chấn (mass, stiffness, viscous damping coefficient). Bên cạnh đó người dùng quyết định các lựa chọn khác nhau về dạng lực tác động vào cơ hệ hoặc lựa chọn điều kiện đầu khi hệ không có lực tác dụng.
-         Chương trình mô phỏng bằng đồ họa nên người dùng nhấn enter và để chương trình chạy cho đến khi dừng
·         shockspectra.m 

-         Tính phổ của va chạm ( tỷ lệ của thời gian đáp ứng cực đại và  độc lệch tĩnh với xung đầu vào.
-         Các hàm lực đầu vào có thể là hàm xung hình vuông ( rectangular pulse), hàm xung bán sin (half sine pulse), hàm xung một chu kì sin (one cycle sine pulse), hàm tam giác đối xứng (symmetric triangular pulse), hàm răng cưa thuận và ngược (non-symmetric triangular pulses)
·         singledegreeoffreedom.m 

-         Tính toán và mô phỏng đồ họa hệ thanh - con lắc một bậc tự do chịu tác dụng ngoại lực.
-         Hệ có khối lượng, độ cứng và hệ số giảm chấn cho trước
-         Lực tác dụng là hàm bước.
·         onedofbuildingforcedvib.m 

-         Tính toán, vẽ đồ thị và mô phỏng đồ họa dao động của khung nhà một tầng  một bậc tự do khi chịu và không chịu tác dụng ngoại lực.
-         Các hàm ngoại lực là hàm bước ( step function), xung hình vuông (rectangular pulse), xung tam giác (triangular pulses), xung bang sin (half sine pulse) hoặc hình sin (sine function).
-         Đầu vào do người dùng nhập vào là khối lượng, đô cứng, hệ số nhớt của giảm chấn (mass, stiffness, viscous damping coefficient). Bên cạnh đó, người dùng quyết định các lựa chọn khác nhau về dạng lực tác động vào cơ hệ hoặc lựa chọn điều kiện đầu khi hệ không có lực tác dụng.


·         onedefbuildinggroundmotion.m 

-         Tính toán, vẽ đồ thị chuyển vị, vận tốc, chuyển vị tương đối  và mô phỏng đồ họa dao động của khung nhà một tầng  một bậc tự do có nền dao động theo hàm sin
-         Đầu vào do người dùng nhập vào là khối lượng, đô cứng, hệ số nhớt của giảm chấn (mass, stiffness, viscous damping coefficient). Bên cạnh đó, là điều kiện đầu (chuyển vị, và vận tốc đầu), biên độ và tần số dao động của nền

·         onedofbuildinggroundnotionquake.m 

-         Tính toán, vẽ đồ thị và mô phỏng đồ họa chuyển vị, vận tốc và chuyển vị tương đối của khung nhà 1 tầng khi nền nhà rung lắc (dữ liệu động đất năm 1940 El Centro).
-         Người dùng nhập khối lượng, độ cứng và hệ số giảm chấn. Chương trình khi chạy sẽ tải dữ liệu ElCentroData6.mat.

·         twomass.m 

-         Tính toán tần số tự nhiên và kiểu dao động của hệ  2 vật nặng 3 lò xo không giảm chấn
-         Tính toán vẽ đồ thị và mô phỏng đồ họa đáp ứng của hệ khi thiết lập vị trí đầu cho hai vật nặng. Giả sử vận tốc đầu bằng không.
·         twodegreeoffreedom.m 

-         Tính toán chuyển vị, vận tốc và mô phỏng đồ họa đáp ứng của hệ thanh con lắc hai bậc tự do không giảm chấn hai lò xo khi có lực tác dụng p(t)
-         Điều kiện đầu của cơ hệ cho sẵn ở cửa sổ đồ họa
·         twostoryfreevibmodalresp.m 

-         Tính toán, vẽ đồ thị dạng dao động (mode shapes) và đáp ứng dao động tự do của hệ khung nhà 2 tầng có điều kiện đầu cho trước, vận tốc đầu bằng 0
-         Mô phỏng đồ họa đáp ứng của hệ. Sử dụng phương trình không lien kết trong hệ tọa độ chuẩn để tính toán đáp ứng.
·         twostoryforcedvibmodalresp.m 

-         Tính toán, vẽ đồ thị và mô phỏng đồ họa đáp ứng của hệ khung nhà 2 tầng khi tầng hai chịu tác động tắt dần của lực gió 300 kip (đơn vị lực của Mỹ) 
-         Thiết lập chuyển vị đầu, vận tốc đầu bằng không.
-         Sử dụng các phương trình không liên kết trong hệ tọa đổ chuẩn để tính toán đáp ứng của hệ. Phương pháp nội suy kích thích Chopra

·         threestoryfreevibmodalresp.m 

-         Tính toán vẽ đồ thị  dạng dao động (mode shapes) và đáp ứng của khung nhà 3 tần với điều kiện chuyển vị đầu
-         Đáp ứng được mô phỏng đồ họa.
-         Sử dụng các phương trình không liên kết trong hệ tọa đổ chuẩn để tính toán đáp ứng của hệ.
·         threestoryforcedvibmodalresp2.m

-         Tính toán, vẽ đồ thị và mô phỏng đồ hoạ dao động đáp ứng của hệ khung nhà 3 tầng khi chịu tác dụng tắt dần của lực gió 3000 kip (đơn vị đo lực của Mỹ) đặt lên các tầng (từ mái). Điều kiện đầu, vận tốc đầu bằng không.
-         Sử dụng các phương trình không liên kết trong hệ tọa đổ chuẩn để tính toán đáp ứng của hệ.
·         threestorygroundmotionquake3.m

-         Tính toán, vẽ đồ thị và mô phỏng đồ họa đáp ứng của hệ khung nhà 3 tầng khi chịu tác dụng động đất ( 1940 El Centro, CA).
-         Chương trình khi chạy sẽ tải dữ liệu ElCentroData6.mat
·         threestoryfreqresp.m 
                                   
-         Tính toán trạng thái đáp ứng ổn định hình sin của khung nhà 3 tầng theo phương pháp pha.
-         Khung nhà chịu tác dụng lực tại mái với tải trọng p3(t)=3000cos(12t) kips.
·         chimneyforcedvib.m

-         Tính toán tần số dao động tự nhiên, dạng dao động (mode shapes) và đáp ứng của  ống bê tông cốt sắt khi chịu tải trọng bước 1000 kips tại đầu ống.
-         Mô phỏng đồ họa chuyển động
-         Sử dụng phương trình không liên kết trong hệ trục tọa độ chuẩn


Dao động xà, dầm
·         beamvibration.m 

-         Hiển thị chuyển vị của dao động tự do của công – xôn từ vị trí đầu.
-         Chuyển vị đầu của công-xôn là y(x,0)=y0[0.667(x/L)2+0.333(x/L)3].
·         cantvib3.m 

-         Tương tự như project trên (beamvibration.m). Dầm được rời rạc hóa thành 16 nút.

·         clampedclampedbeam.m 

-         Hiển thị dao động dầm cố định hai đầu với điều kiện đầu y(x,0)=2(x/L)2-(x/L)3-4(x/L)4+3(x/L)5.


·         cantbeamimpulse.m 

-         Hiển thị đáp ứng của dầm đỡ chịu tải trọng tập trung là xung có cường độ I0 tại vị trí  x=a.
-         Người dùng nhập vào vị trí đặt tải 0 < a/ L <=1.

·         forcedbeamvibration.m 

-         Hiển thị dao động của dầm đỡ không giảm chấn khi chịu tác dụng tải trọng phân bố đều không đổi theo thời gian f0. Tải trọng tác dung và dầm tại thời điểm t=0.

·         dampedbeams.m 

-         Thể hiện chuyển dộng của dầm đỡ có hỗ trợ giảm chấn
-         Tải trọng có thể là xung, xung bước hoặc xung hình sin. Lực cản nhớt giả sử là tỉ lệ thuận với vận tốc


·         BR.m ( BR.fig )
-         Xây dựng giao diện cho chương trình  dampedbeams.m 
·         cantbeamanimation.m 

-         Hiển thị chuyển động ở trạng thái ổn định của xà đỡ bị kích thích bởi chuyển vị tuần hoàn sin với viên độ Y0 tại 1 đầu

·         canttipforceanimation.m 

-         Hiển thị dao động ổn định của xà đỡ một đầu gắn cứng một đầu chịu tác dụng lực tuần hoàn biên độ F0.
·         movingload2.m 
-         Hiển thị chuyển động của xà đỡ với tải trọng di động P bắt đầu từ 1 đầu và kết thúc tại một đầu.
         ssbeamdispex.m 

-         Mô phỏng chuyển động ở trạng thái ổn định của dầm đỡ khi đầu trái chuyển vị tuần hoàn biên độ Y0.                                                                                 Nếu các bạn có nhu cầu mua CD01_Xử lý ảnh xin mời các bạn vào đây
Nếu các bạn có nhu cầu mua CD02_Xử lý ảnh xin mời các bạn vào đây

Đặt mua bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng và thông báo cho thầy Hải:

Tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy. Chủ tài khoản:
Tạ Đức Hải. Số tài khoản: 21510000925782
———————————————————–
Ngân Hàng MB chi nhánh Hoàng Quốc Việt. Chủ tài khoản:
Tạ Đức Hải. Số tài khoản: 0560116946004
———————————————————–
Ngân Hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thăng Long. Chủ tài khoản:
Tạ Đức Hải. Số tài khoản: 711A70361149
———————————————————–
Ngân Hàng ACB Phòng giao dịch HOÀNG QUỐC VIỆT. Chủ tài khoản:
Tạ Đức Hải. Số tài khoản: 202252939

0 nhận xét:

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Cài đặt Matlab 2014+15+16 + 17

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới