- KHÓA HỌC LẬP TRÌNH MATLAB CƠ BẢN  • Thông tin khóa học: Tổng thời lượng 36 videos
  • Hình thức học: Online
  • Đối tượng: Sinh viên Đại học, Học viên Cao học
  • Nội dung khóa học

Phần 1
Giới thiệu tổng quan
Thời gian
Bài 1
Giới thiệu về khóa học và giảng viên 01:07
Phần 2
Làm quen Matlab
Bài 2
Giới thiệu giao diện phần mềm Matlab 04:38
Bài 3
Tạo biến trong Matlab 02:40
Bài 4
Các toán tử đại số trong Matlab05:15
Bài 5Các hàm được xây dựng sẵn trong Matlab 10:10
Bài 6
Viết chương trình đơn giản07:18
Phần 3
Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)
Bài 7
Cơ bản về chuỗi kí tự07:46
Bài 8
Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu08:33
Bài 9
Vector và các toán tử trên vector P105:33
Bài 10
Vector và các toán tử trên vector P205:59
Phần 4Đồ họa 2D trong Matlab
Bài 11
Hàm plot trong Matlab 12:00
Bài 12
Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản12:58
Bài 13
Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa10:13
Bài 14
Thêm đường thẳng và các kí tự11:40
Phần 5
Ma trận (Mảng 2 chiều)
Bài 15
Cơ bản về ma trận trong Matlab 04:08
Bài 16
Các phép tính đối với ma trận P1 06:20
Bài 17
Các phép tính đối với ma trận P2 02:12
Bài 18
Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính08:50
Phần 6
Cấu trúc điều khiển chương trình
Bài 19
Các toán tử quan hệ và logic06:18
Bài 20
Cấu trúc điều kiện if-else07:05
Bài 21
Cấu trúc điều kiện if-else lồng nhau08:05
Bài 22
Bài tập ví dụ cấu trúc điều kiện09:22
Bài 23
Cấu trúc vòng lặp for09:20
Bài 24
Cấu trúc vòng lặp while P111:21
Bài 25
Cấu trúc vòng lặp while P206:20
Bài 26
Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P107:47
Bài 27Bài tập ví dụ cấu trúc vòng lặp P206:16
Bài 28
Cấu trúc switch - case P104:13
Bài 29
Cấu trúc switch - case P205:02
Bài 30
Bài tập thực hành các cấu trúc điều khiển chương trình09:21
Phần 7
Xây dựng hàm trong Matlab
Bài 31
Xây dựng hàm người dùng trong Matlab07:11
Bài 32Bài tập thực hành xây dựng hàm người dùng12:50
Phần 8
Đồ họa 3D trong Matlab
Bài 33
Xây dựng đồ họa 3D trong Matlab11:11
Bài 34
Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến05:11
Phần 9
Bài tập cuối khóa
Bài 35
Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1)15:00
Bài 36
Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2)15:00Học trực tuyến qua mạng INTERNET với Thầy Hải
I am not number 1, but I am the best!1 nhận xét:

Minh said...

Thank you

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.