Mạng nơ-ron nhân tạo là một mô phỏng xử lý thông tin, được nghiên cứu ra từ hệ thống thần kinh của sinh vật, giống như bộ não để xử lý thông tin. Nó bao gồm số lượng lớn các mối gắn kết cấp cao để xử lý các yếu tố làm việc trong mối liên hệ giải quyết vấn đề rõ ràng. Mạng nơ-ron nhân tạo giống như con người, được học bởi kinh nghiệm, lưu những kinh nghiệm hiểu biết và sử dụng trong những tình huống phù hợp.

1. Cấu trúc mạng Nơ-ron

Mỗi nơ-ron là một đơn vị xử lý thông tin của mạng nơ-ron, đồng thời là yếu tố cơ bản để cấu tạo nên mạng.

Hình 2. Cấu trúc một nơ-ron

Trong đó: xk – các tín hiệu vào của mạng;
                wk – các trọng số của từng tín hiệu vào;
                f – hàm kích hoạt;
                y – tín hiệu đầu ra của nơ-ron;
                b – độ lệch ảnh hưởng đến ngưỡng ra.

Tín hiệu đầu ra

Trong thực tế thông thường người ta thường chọn các hàm kích hoạt sau:
Đồ thị hàm threhold , hàm linear, hàm log-sigmoid và hàm tang-hyperbol

2. Mạng nơ-ron dẫn tiến nhiều lớp

Mạng nơ-ron dẫn tiến nhiều lớp là một loại mạng nơ-ron có một hoặc nhiều lớp ẩn xen giữa đầu vào và đầu ra của mạng. Mạng nơ-ron dẫn tiến nhiều lớp có thể giải quyết các bài toán phi tuyến nhờ vào các lớp ẩn. Càng nhiều lớp ẩn thì khả năng mở rộng thông tin càng cao và càng xử lý tốt mạng có nhiều đầu vào, đầu ra.Cấu trúc mạng nơ-ron nhiều lớp (Q lớp ẩn)

3. Giải thuật back – propagation

Giải thuật back- propagation là sự tổng quát hóa của thuật toán bình phương cực iểu (LMS). Trong vai trò chỉ tiêu chất lượng của quá trình luyện mạng người ta thường sử dụng hàm lỗi.


Nhờ vào thuật toán huấn luyện mạng, các giá trị của trọng số và độ lệch được xác định để đảm bảo hàm lỗi là nhỏ nhất. Phần lớn các phương pháp luyện mạng đều dựa trên cách tính gradient của hàm lỗi theo các trọng số của mạng.
Cảm nhận học viên sau khóa học với thầy Hải


Tài liệu Mạng nơ-ron nhân tạo do thầy Hải biên soạn
Phần 1: 
https://drive.google.com/open?id=0B6_0hhKR3DURcDJoVlBtVHNqZ3M
Phần 2: 
https://drive.google.com/file/d/0B6_0hhKR3DURQUFQSll4WlhnUVU/view<matlabthayhai>

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.