công cụ NNtool MatLab còn cung cấp các hàm để tạo mạng, huấn luyện mạng, sử dụng cũng như thay đổi đặc tính của mạng nơ-ron.
–          Để tạo ra mạng nơ-ron và huấn luyện mạng chúng ta cần tạo ra vectơ đầu vào cũng như vectơ kết quả của mẫu:
  • p = [1 3 2;2 4 1];
  • t=[2 3 5];
–          Mạng nơ-ron với giải thuật back-propagation thường được sử dụng. MatLab cung cấp cho chúng ta hàm newff() để tạo ra mạng:
  • net = newff(p, t, 20);
Chúng ta tạo ra mạng nơ-ron net với đầu vào là p, kết quả của mẫu là t. Mạng nơ-ron có 20 nơ-ron trong lớp ẩn.
Bước tiếp theo chúng ta có thể huấn luyện cho mạng bằng cách sử dụng hàm train()
  • net = train(net,p,t);
Sau khi huấn luyện mạng ta có thể sử dụng chúng bằng cách gọi hàm sim().Ví dụ sử dụng hàm sim() với vectơ đầu vào p ta sẽ thu được kết quả y là mô phỏng của t.
  • y = sim(net, p);
Nếu mạng nơ-ron không cho kết quả chính xác như mong đợi chúng ta có thể thay đổi các giá trị khởi tạo của mạng và huấn luyện lại mạng. Ngoài ra chúng ta có thể tăng số nơ-ron trong lớp ẩn lên nhằm tăng độ linh hoạt của mạng.
-Ví dụ: sử dụng mạng nơ-ron mô phỏng hàm bậc hai  y= b.x2 + ax
Chương trình tạo ra mạng nơ-ron có 10 nơ-ron trong lớp ẩn và sử dụng giải thuật “TRAINCGF”.
a=1;
b=-23;
x = [0:0.1:1];
y = a*x + b*x.*x;
net = newff(x,y,10,{},'traincgf');
net.divideFcn = '';
net.performFcn;
net.trainParam.show = 10;
net.trainParam.lr = 0.05;
net.trainParam.epochs = 6;
net.trainParam.goal = 1e-5;
net=train(net,x,y);
output = sim(net,x);
plot(x,y,'r','LineWidth',1.5);
grid on;
hold on;
plot(x,output,'b','LineWidth',1);
legend('target','simu');
Đường màu đỏ là đồ thị của hàm y, đường màu xanh là kết quả sau khi mô phỏng của mạng nơ-ron.
Tài liệu Mạng nơ-ron nhân tạo do thầy Hải biên soạn
Phần 1:
https://drive.google.com/open?id=0B6_0hhKR3DURcDJoVlBtVHNqZ3M
Phần 2:
https://drive.google.com/file/d/0B6_0hhKR3DURQUFQSll4WlhnUVU/view

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.