Chương trình ví dụ sử dụng lọc Sobel trong Matlab:
clc;
 %% create a new figure to show the image . 
 newImg = imread('onion.png');
% I = imread('cameraman.tif');
 figure(1);
 %% show the loaded image.
 imshow(newImg); 
 figure(2);
 %% convert RGB to gray scale.
 I = rgb2gray(newImg)
 imshow(I);
 %% apply sobel filter.
 size(I)
 BW = edge(I,'sobel',0.1) ;
 imshow(BW);

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.