Các quy tắc chuyển vị ma trận

1. $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
2. $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T+\mathbf{B}^T$
3. $(\mathit{c}\mathbf{A})^T = \mathit{c}\mathbf{A}^T$
4. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$
Phép chuyển vị ma trận trong Matlab :
A = [[5 -8 1];
  [4 0 0]]

A =

   5  -8   1
   4   0   0
hàm chuyển vị ma trận  transpose(A)

ans =

   5   4
  -8   0
   1   0
Hoặc các bạn có thể tìm ma trận chuyển vị bằng cách dùng A.'
ans =

   5   4
  -8   0
   1   0

Quy tắc 1

m1 = (A.').'
A

all(all(m1 == A)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau

m1 =

   5  -8   1
   4   0   0

A =

   5  -8   1
   4   0   0

ans =

   1

Quy tắc 2

B = [[3 4 5];
  [1 2 3]];
m1 = transpose(A+B)
m2 = transpose(A) + transpose(B)

all(all(m1 == m2)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau
m1 = 8 5 -4 2 6 3 m2 = 8 5 -4 2 6 3 ans = 1

Quy tắc 3

c = 2.1;
m1 = transpose(c*A)
m2 = c*transpose(A)

all(all(m1 == m2)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau
m1 = 10.5000 8.4000 -16.8000 0 2.1000 0 m2 = 10.5000 8.4000 -16.8000 0 2.1000 0 ans = 1

Quy tắc 4

B = [[0 2];
  [1 2];
  [6 7]]

m1 = (A*B).'
m2 = B.'*A.'

all(all(m1 == m2)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau
B =

   0   2
   1   2
   6   7

m1 =

  -2   0
   1   8

m2 =

  -2   0
   1   8

ans =

   1

m3 = A.'*B.'
% you can see m3 has a different shape than m1, so there is no way they can
% be equal.

m3 =

   8  13  58
   0  -8  -48
   0   1   6

0 nhận xét:

Lập trình Matlab

Lập trình C#

Lập trình C++

Chế tạo robot

Học AutoCAD

Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp

Làm phim hoạt hình 3D với MAYA

Matlabthayhai. Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài đặt Matlab 2014+15+16

Your Name


Your Message*

Categories

Hello! We’re Fenix Creative Photo Studio

Video

Khóa học ##Anh văn cho người mất gốc

Lập trình Android toàn tập

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Lập trình Kotlin toàn tập

Thiết kế Web chuẩn SEO bằng Wordpress cho người mới

Lập trình Wordpress Theme cho doanh nghiệp cùng Bootstrap

THÀNH THẠO Kế toán thực tế trên phần mềm MISA

THÀNH THẠO Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày