Các quy tắc chuyển vị ma trận

1. $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
2. $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T+\mathbf{B}^T$
3. $(\mathit{c}\mathbf{A})^T = \mathit{c}\mathbf{A}^T$
4. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$
Phép chuyển vị ma trận trong Matlab :
A = [[5 -8 1];
  [4 0 0]]

A =

   5  -8   1
   4   0   0
hàm chuyển vị ma trận  transpose(A)

ans =

   5   4
  -8   0
   1   0
Hoặc các bạn có thể tìm ma trận chuyển vị bằng cách dùng A.'
ans =

   5   4
  -8   0
   1   0

Quy tắc 1

m1 = (A.').'
A

all(all(m1 == A)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau

m1 =

   5  -8   1
   4   0   0

A =

   5  -8   1
   4   0   0

ans =

   1

Quy tắc 2

B = [[3 4 5];
  [1 2 3]];
m1 = transpose(A+B)
m2 = transpose(A) + transpose(B)

all(all(m1 == m2)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau
m1 = 8 5 -4 2 6 3 m2 = 8 5 -4 2 6 3 ans = 1

Quy tắc 3

c = 2.1;
m1 = transpose(c*A)
m2 = c*transpose(A)

all(all(m1 == m2)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau
m1 = 10.5000 8.4000 -16.8000 0 2.1000 0 m2 = 10.5000 8.4000 -16.8000 0 2.1000 0 ans = 1

Quy tắc 4

B = [[0 2];
  [1 2];
  [6 7]]

m1 = (A*B).'
m2 = B.'*A.'

all(all(m1 == m2)) % Nếu biểu thức bằng 1, thì hai ma trận bằng nhau
B =

   0   2
   1   2
   6   7

m1 =

  -2   0
   1   8

m2 =

  -2   0
   1   8

ans =

   1

m3 = A.'*B.'
% you can see m3 has a different shape than m1, so there is no way they can
% be equal.

m3 =

   8  13  58
   0  -8  -48
   0   1   6

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.