TIFF là một tập tin  có chứa nhiều hình ảnh. Cách đọc ảnh .TIFF chính vì thế cũng khác cách đọc ảnh thông thường. Dưới đây là đoạn code Matlab giúp người dùng có thể đọc tập tin .TIFF có chứa nhiều hình ảnh. Các bạn copy đoạn code và thay biến myfile bằng tên ảnh của mình và chạy thử code chương trình nhé :


numFiles = length(myfile);
numRows = ceil(sqrt(numFiles));
for k = 1 : numFiles
    thisFileName = fullfile(myfile(k).folder, myfile(k).name);
    thisImage = imread(thisFileName);
    subplot(numRows, numRows, k);
    imshow(thisImage);
end

Các bạn có thể tham khảo thêm trong bài viết dưới đây 
http://www.matlabtips.com/how-to-load-tiff-stacks-fast-really-fast/

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.