Stateflow
Stateflow
Control logic for an automatic transmission system
Control logic for an automatic transmission system

Stateflow (được phát triển bởi MathWorks) là một công cụ điều khiển logic được sử dụng để mô hình hóa các hệ thống phản ứng thông qua các trạng thái máy và biểu đồ dòng chảy trong mô hình Simulink. Stateflow sử dụng một biến thể của ký hiệu máy trạng thái hữu hạn do David Harel thiết lập, cho phép biểu diễn hệ thống phân cấp, song song và lịch sử trong biểu đồ trạng thái. Stateflow cũng cung cấp các bảng chuyển trạng thái và các bảng chân lý.
Mục đích sử dụng
Stateflow thường được sử dụng để chỉ định bộ điều khiển rời rạc trong mô hình của hệ thống lai trong đó động lực học liên tục (nghĩa là, hành vi của nhà máy và môi trường) được chỉ định bằng Simulink.
Ứng dụng của Stateflow
Chế độ Logic , trong đó mỗi chế độ riêng biệt của một hệ thống được biểu thị bằng trạng thái.
Quản lý lỗi, trong đó biểu đồ Stateflow được sử dụng để kiểm soát cách hệ thống phản hồi với các lỗi và lỗi bên trong hệ thống.
Lập lịch tác vụ, trong đó biểu đồ Dòng trạng thái được sử dụng để lên lịch khi các tác vụ cụ thể xảy ra, hoặc trong biểu đồ DòngStateflow  hoặc trong mô hình Simulink tổng thể.
Tiện ích mở rộng
Một số tool của MathWorks và bên thứ ba có thể được sử dụng với Stateflow để xác thực thiết kế và tạo mã. Ví dụ, Simulink Verification & Validation, một công cụ của MathWorks, được sử dụng để kiểm tra các yêu cầu truy xuất nguồn gốc và phân tích bảo hiểm mô hình. Các công cụ tạo mã bổ trợ khác có thể được sử dụng để tự động tạo mã C, C ++, HDL và PLC để thực hiện trên các hệ thống nhúng.
<matlabthayhai>

2 nhận xét:

Anonymous said...

Viết nữa đi thầy

Matlabththayhai said...

ok Bạn

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.