Các chủ đề trong khóa học

 • Đại số tuyến tính
 • Xác xuất, thống kê và tối ưu
 • Statistical Learning và Pattern Classification
 • Mạng Perceptron đa lớp (MLP)
 • Mạng Nơ-ron học sâu 

  • Mạng nơ-ron tích chập (CNN)
  • Mạng học sâu residue network (RESNET)
  • Generative Adversarial Network ( tạm dịch Mạng Chống đối Tạo sinh)
 • Mạng nơ-ron hồi quy (RNN - Recurrent Neural Network) ngắn kì và dài kìSupport Vector Machine (SVM)
 • Clustering
 • Data fusion, stack generalization, committee machine
 • Simulated annealing and genetic algorithm



0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.