Econometrics Toolbox trong phần mềm Matlab cung cấp các chức năng để phân tích và mô hình hóa dữ liệu chuỗi thời gian. Nó cung cấp một loạt các công cụ đồ họa và chẩn đoán để lựa chọn mô hình, bao gồm các thử nghiệm về tự tương quan và phương sai thay đổi, đơn vị gốc và tính ổn định, đồng liên kết, quan hệ nhân quả và thay đổi cấu trúc. Bạn có thể ước tính, mô phỏng và dự báo các hệ thống kinh tế bằng cách sử dụng nhiều khuôn khổ mô hình khác nhau. Các khuôn khổ trong Toolbox này bao gồm hồi quy, ARIMA, không gian trạng thái, GARCH, VAR và VEC đa biến, và các mô hình chuyển mạch. Hộp công cụ cũng cung cấp các công cụ Bayes để phát triển các mô hình thay đổi theo thời gian học từ dữ liệu mới.

0 nhận xét:

Cài đặt Matlab 2018

Cảm nhận Học viên

Matlabthayhai. Powered by Blogger.